ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
HATÁLYOS: 2019. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL
1. PREAMBULIUM
1.1. A jelen általános szerződési feltételek az Idea-Concept Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Páva utca 4. 3. em. 1., Cg.01-09-340484, adószám: 26709637-2-43) (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által szervezett szabadtéri csapatépítő játék (a továbbiakban: „Obskurus”, vagy „Játék”) megrendelésének menetére, a Játékban történő részvételre, valamint ezzel kapcsolatban a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. A jelen általános szerződési feltételeket a Szolgáltató a https://obskurus.hu weboldalon keresztül teszi folyamatosan elérhetővé.
1.2. Az Obskurus egy szinte bárhol játszható csapatépítő játék, melynek lényege az egymással „üldöző”, illetve „menekülő” szerepkörben versenyző, csapatokat alkotó résztvevők taktikai feladatok megoldásán keresztül történő, pontszerzésre irányuló versengése.
1.3. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja, hogy a Szolgáltató és a megrendelő, valamint a résztvevők, mint szolgáltatást igénybe vevő felek (a továbbiakban együtt: „Felek”) között meghatározza a Játék, mint szolgáltatás igénybe vétele érdekében létrejövő jogviszony részletes szabályait.
1.4. A Felek közötti jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak. A Felek közötti jogviszonyra – az abban esetlegesen megjelenő külföldi elemre tekintet nélkül – a magyar jog szabályai az irányadóak, a Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatban kialakuló esetleges jogvitákban pedig a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek joghatósággal, hatáskörrel, illetve illetékességgel.
1.5. Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik pontja, rendelkezése, továbbá bármelyik pontjának, vagy rendelkezésének valamelyik része a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedő, kötelező rendelkezéseivel ellentétes, akkor a jelen ÁSZF jogszabályokkal ellentétes pontja, vagy rendelkezése érvénytelen, és helyette a jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége, vagy alkalmazhatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazását.
1.6. A Szolgáltató kijelenti, a szolgáltatást igénybe vevő felek pedig kifejezetten elfogadják, hogy amennyiben jogszabály, vagy a jelen ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben a Felek az e-mail üzenetet írásban megtett nyilatkozatnak fogadják el. A Felek a jelen pontban foglaltakat arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az on-line együttműködés, így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.
2. AZ ÁSZF HATÁLYA, A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
2.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatóra, valamint – nemzetiségtől függetlenül – a szolgáltatást igénybe vevőkre, azaz a Játék megrendelőjére, és a Játékban részt vevő személyekre, területi hatálya pedig a Szolgáltató által Magyarország területén és Magyarország határain kívül szervezett és lebonyolított Játékokra terjed ki.
2.2. A jelen általános szerződési feltételek 2019. szeptember 1. napján lépnek hatályba, és határozatlan ideig (illetve módosításig) maradnak hatályban. A Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben bekövetkező változásokat legkésőbb a hatályba lépést megelőző tizenötödik napig a https://obskurus.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) nyilvánosságra hozza.
2.3. A Szolgáltató adatai:

Cégnév:
Idea-Concept Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:
Idea-Concept Kft.
Székhely:
1094 Budapest, Páva utca 4. 3. em. 1.
Cégjegyzékszám:
01-09-340484
Adószám:
26709637-2-43
E-mail cím:
boldizsar.barczi@ideaconcept.hu
Telefonszám:
+3630-843-9355
3. A JÁTÉKBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS MENETE, SZERZŐDÉSKÖTÉS
3.1. A Játékban történő részvétel előzetes – a Játék részvételi jelentkezésben megrendelő által megjelölt napját legalább 72 órával megelőzően leadott – jelentkezéshez kötött. A részvételi szándékot a megrendelő a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben, vagy a Weboldalon megadott e-mail címén keresztül, vagy a Weboldalon elérhető, erre a célra rendszeresített űrlap kitöltésével, kizárólag írásban jelezheti az alábbi, kötelezően feltüntetendő adatok egyidejű megadásával:

megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma;
kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma (amennyiben nem azonos a megrendelővel);
Játékban résztvevők tervezett létszáma (minimális létszám: 8 fő, maximális létszám: 70 fő);
igényelt időpont megjelölése (év, hónap, nap megjelölésével és legalább délelőtt / délután, lehetőség szerint óra, perc pontossággal);
igényelt helyszín megjelölése (település megadása).

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy abban az esetben, amennyiben a jelen pont szerinti megrendelés leadása során a megrendelő képviseletében harmadik személy, mint közvetítő jár el, a megrendelés leadásakor a közvetítő saját adatait, mint kapcsolattartó adatait köteles megadni, egyidejűleg a megrendelő adatainál azon személy adatait köteles megadni, akinek képviseletében a megrendelés leadásakor eljár. A Szolgáltató a jelen pontban foglaltak elmulasztásából, a megrendelő, és a kapcsolattartó adatainak téves rögzítéséből eredő esetleges károkért fennálló felelősségét kizárja. A Szolgáltató rögzíti, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződés minden esetben a megrendelés leadásakor megrendelőként megnevezett személlyel jön létre, ennek megfelelően a szerződés egymással szemben a megrendelőt és a Szolgáltatót jogosítja és kötelezi, a Szolgáltató a kapcsolattartóval nem kerül jogviszonyba.
3.2. A Játékra történő részvételi jelentkezés Szolgáltató részére történő megküldésével a megrendelő kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket megismerte, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A részvételi jelentkezés megküldésével a megrendelő felelősséget vállal továbbá azért, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a jelentkezésben megjelölt résztvevőkkel is megismerteti, és elfogadtatja.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a részvételi jelentkezésben megjelölt résztvevők között kiskorú személy(ek) is szerepel(nek), abban az esetben az érintett(ek) törvényes képviselőinek kiskorú(ak) Játékban történő részvételére vonatkozó kifejezett, írásbeli hozzájárulását beszerzi, és a Szolgáltató kérése esetén az(oka)t bemutatja. A megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulások esetleges hiányáért teljes körű felelősséggel tartozik.
3.3. A fentiek szerinti adatokat hiánytalanul tartalmazó részvételi jelentkezést a Szolgáltató a beérkezést követő 48 órán belül visszaigazolja, ennek keretében írásban, a megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre küldött levél útján jelzi, hogy a jelentkezésben megjelölt időpontban és feltételekkel a Játék megszervezését és lebonyolítását tudja-e vállalni.
3.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a részére megküldött részvételi jelentkezéseket a fenti határidőn belül indokolás, és a megrendelő által igényelt időpont / helyszín helyetti alternatív időpont / helyszín felajánlása nélkül visszautasítsa.
3.5. Amennyiben a részvételi jelentkezésben megadott feltételek szerint a Szolgáltató vállalja a Játék megszervezését és lebonyolítását, abban az esetben a megrendelőnek írásban küldött, a részvételi díj összegére vonatkozó kalkulációt is tartalmazó visszaigazolással egyidejűleg bekéri a megrendelő következő adatait: természetes személy esetén név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakóhely; gazdasági társaság esetén cégnév, székhely, cégjegyszékszám, adószám, képviselő neve.
3.6. A fenti adatok beérkezését követően a Szolgáltató előleg számlát állít ki, melyet a megrendelő részére haladéktalanul megküld. A Felek között a szerződés a jelen pont szerinti előlegszámlán szereplő összeg megrendelő általi, kizárólag átutalás útján, határidőben történő megfizetésével egyidejűleg jön létre.
3.7. Az egyértelműség kedvéért a Szolgáltató rögzíti, hogy a Szolgáltató által kiállított bármely számla az azon szereplő összeg Szolgáltató pénzforgalmi számláján történő jóváírásával egyidejűleg tekintendő megfizetettnek.
3.8. Amennyiben az előlegszámla megfizetésére az abban szereplő határidőn belül nem kerül sor, abban az esetben a Szolgáltató a részvételi jelentkezést visszavontnak tekinti, és jogosult az abban megjelölt időpontban más megrendelővel szerződést kötni.
3.9. A Felek között fentiek szerint létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató által iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikus levelezésben, valamint a Weboldalon elérhető, erre a célra rendszeresített űrlap használatával Felek által megadott adatok, és a kiállított előlegszámla együttesen igazolják, amely számlát a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
3.10. A részvételi jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a megrendelő felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Felek közötti elektronikus levelezés során megadott adatok helytelenségéből, elírásából ered, vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.
4. A FOGLALÁS MÓDOSÍTÁSA, ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL
4.1. A szerződés létrejöttét követően – legkésőbb a Játék Szolgáltató által visszaigazolt időpontját huszonnégy órával megelőzően – a megrendelő jogosult a Játék időpontjának – az eredeti időponthoz képest későbbi időpontra történő – módosítására vonatkozó írásbeli igényt előterjeszteni, amely a Felek közötti szerződés módosítására irányuló kezdeményezésnek minősül, és kizárólag abban az esetben válik a szerződés részévé, és lép hatályba, ha azt a Szolgáltató – az erre vonatkozó igény megérkezését követő 12 órán belül – írásban visszaigazolja.

A jelen pont szerinti határidőn túl beérkező módosítási igényeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni, és amennyiben a résztvevők a szerződésben megjelölt időpontban egyáltalán nem, vagy a Játékhoz minimálisan szükséges létszámban (8 fő) nem jelennek meg, a Szolgáltató a részére megfizetett előleg összegét jogosult megtartani.
4.2. A szerződés létrejöttét követően – legkésőbb a Játék Szolgáltató által visszaigazolt időpontját huszonnégy órával megelőzően – a megrendelő jogosult a szerződéstől írásban közölt nyilatkozat útján elállni, amely határidőben közölt elállás esetén a Szolgáltató a részére megfizetett előleg összegét a megrendelő részére az elállás közlését követő harminc napon belül visszafizeti. A jelen pont szerinti határidőn túl közölt elállás a Felek közötti szerződést megszünteti, azonban a Szolgáltató a részére megfizetett előleg összegét jogosult megtartani.
4.3. A Szolgáltató – legkésőbb a Játék Szolgáltató által visszaigazolt időpontját huszonnégy órával megelőzően – vis maior (így különösen rossz időjárási körülmények, rendkívüli események) esetén a Játék szerződés szerinti időpontját egyoldalúan módosíthatja oly módon, hogy egyidejűleg köteles három másik lehetséges időpontot megjelölni. A megrendelő ezen időpontok közül – az erre vonatkozó írásbeli értesítés megérkezését követő 72 órán belül – írásban jogosult új időpontot választani, amely új időpont annak megrendelő általi visszaigazolásával válik a Felek közötti szerződés részévé. Amennyiben a megrendelő a jelen pont szerinti határidőben írásban nem nyilatkozik, vagy egyik felajánlott időpontot sem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani, és a részére megfizetett előleg összegét megtarthatja.
4.4. Az olyan, Játék közben bekövetkező vis maior (így különösen rossz időjárási körülmények, rendkívüli események) esetén, amely a már megkezdett Játék befejezését lehetetlenné teszi, a Szolgáltató egy másik lehetséges időpontot jelöl meg a Játék – térítésmentes – lebonyolítására. A megrendelő ezen időpontot – az erre vonatkozó írásbeli értesítés megérkezését követő 72 órán belül – írásban köteles visszaigazolni, amely új időpont annak megrendelő általi visszaigazolásával válik a Felek közötti szerződés részévé. Amennyiben a megrendelő a jelen pont szerinti határidőben írásban nem nyilatkozik, vagy a felajánlott új időpontot nem fogadja el, a szerződés a Szolgáltató által teljesítettnek minősül, és a Szolgáltató a teljes díjra jogosult.
5. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. A Szolgáltatót a Játék megszervezésért és lebonyolításáért díjazás illeti meg, amelynek mindenkori aktuális mértékéről a Weboldal „Áraink” menüpontja tartalmaz tájékoztatást. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy nagy létszámú jelentkezőt tartalmazó megrendelés, valamint visszatérő megrendelő esetén a jelen pontban foglaltaktól eltérően egyedi árképzés alapján számított kedvezményes díjszabást alkalmazzon, amelyre vonatkozó ajánlatot minden esetben a Szolgáltató saját kezdeményezése alapján tehet.
5.2. A díj megfizetése a megrendelő által két részletben történik. Az előlegszámla a részvételi jelentkezésben megrendelő által megjelölt résztvevői létszám fele és az egy résztvevőre eső mindenkori díj szorzataként kiszámított díjról kerül kiállításra. Az előlegszámla megrendelő általi megfizetése a Felek közötti szerződés létrejöttének feltétele
5.3. A végszámla a Játék kezdetén a ténylegesen megjelent résztvevők létszámát figyelembe véve kerül kiállításra akként, hogy a ténylegesen megjelent résztvevői létszám és az egy résztvevőre eső mindenkori díj szorzataként kiszámított teljes díj összegéből az előlegszámla szerint korábban megfizetett összeg levonásra kerül, és a megrendelő a végszámla alapján ezen különbözeti összegnek megfelelő díjat köteles megfizetni.
5.4. Az előlegszámla kiegyenlítése kizárólag banki átutalás útján, a végszámla kiegyenlítése a Játék helyszínén készpénzben, vagy 15 napon belül banki átutalás útján történhet.
6. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.1. A szolgáltatást igénybe vevő felek kötelesek a Felek között létrejött szerződésben szereplő időpontban és helyszínen, az ott megjelölt létszámban megjelenni. A Szolgáltató rögzíti, hogy amennyiben a szerződésben foglaltaktól eltérően nem jelenik meg a Játék megkezdéséhez és lebonyolításához minimálisan szükséges legalább 8 fő, úgy a Szolgáltató jogosult a teljesítést megtagadni, és részére megfizetett előleg összegét megtarthatja. A Szolgáltató a jelen pont szerinti esetben a Játék új időpontban / helyszínen történő megtartásra vonatkozó felajánlásra nem kötelezhető.
6.2. A Játék kezdetén a Szolgáltató – a jelen általános szerződési feltételek egy példányának rendelkezésre bocsátását követően – a ténylegesen megjelent résztvevőkkel részvételi nyilatkozatot írat alá (1. számú melléklet), amely tartalmazza a résztvevők nevét és lakóhelyét, valamint kifejezett nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerték, megértették, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A részvételi nyilatkozat aláírását elmulasztó fél a Játékban nem vehet részt, vele szemben a Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítését megtagadni.
6.3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződésben megjelölt kezdési időponthoz képest a résztvevők számára legfeljebb 15 perc késés engedélyezett, az ezt meghaladó késéssel érkező személy a Játékban nem vehet részt, vele szemben a Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítését megtagadni.
6.4. A részvételi nyilatkozatok aláírását követően a Szolgáltató ismerteti a résztvevőkkel a játékszabályokat, a résztvevők közreműködésével kijelöli a Játékban résztvevő, egyenként 2-7 fős csapatokat, és – a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett – minden csapat részére átadja a Játékban való részvételhez szükséges okoseszközöket.
6.5. A résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Szervezők másképp nem rendelkeznek, a Játék során kizárólag a Szolgáltató által átadott okoseszközöket használhatják, és amennyiben a Szolgáltató a résztvevők tulajdonát képező saját okoseszköz Játék közbeni (játék céljára történő) használatáról szerez tudomást, az az érintett csapat azonnali kizárását – és amennyiben ezzel a szükséges résztvevő létszám a minimális 8 fő alá csökken – a Játék azonnal felfüggesztését vonja maga után. A jelen pont szerinti esetben a szolgáltatás teljesítettnek minősül és a Szolgáltató az őt megillető teljes díjra jogosult.
6.6. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a játékszabályokat a Játék teljes időtartama alatt kötelesek betartani, és a játékszabályok betartásának elmulasztásából eredő esetleges károkért – ideértve a Játék szolgáltató általi azonnal felfüggesztését – teljeskörű felelősséggel tartoznak.
6.7. A szolgáltatást igénybe vevő felek tudomásuk veszik, hogy a Szolgáltató által a Játékhoz átadott eszközök a Szolgáltató tulajdonát képezik, és az ezekben a Játék időtartama alatt bekövetkező esetleges károkért, az eszközök eltűnéséért, elvesztéséért a szolgáltatást igénybe vevő felek (azaz a megrendelő és a résztvevők) teljes körű, egyetemleges felelősséggel tartoznak.
6.8. A szolgáltatást igénybe vevő felek tudomásul veszik továbbá, hogy a Játék során a Szolgáltatónak, egymásnak, valamint harmadik személyeknek okozott károkért, valamint az egymás, és harmadik személyek életét, testi épségét, egészségét sértő, vagy veszélyeztető magatartásokért a szolgáltatást igénybe vevő felek (azaz a megrendelő és a résztvevők) teljes körű, egyetemleges felelősséggel tartoznak.
6.9. A Szolgáltató rögzíti, hogy a Játék előzetesen megadott helyen (jellemzően egy vendéglátóipari egységben) kijelölt találkozási pontról indul, és ugyanott ér véget, melyre tekintettel a résztvevők kötelesek a Játék végén teljes létszámban ezen helyen az eredményhirdetés céljából megjelenni.
6.10. A Játék közterületen zajlik, melyre tekintettel a résztvevők kötelesek saját, és harmadik személyek életét, testi épségét, egészségét sértő, vagy veszélyeztető magatartásoktól tartózkodni, a játékszabályokat, valamint az adott közterületen érvényes közúti közlekedési szabályokat betartani. A jelen pontban foglalt szabályokat megsértő személy(eke)t a Szolgáltató jogosult a Játékból kizárni, azaz vele / velük szemben a Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítését azonnali hatállyal megtagadni.
6.11. A Játékban való részvétel minden esetben önkéntes, a résztvevő szabad elhatározásán alapul. A Játékban mindenki saját felelősségére vesz részt, erre tekintettel a Játék során a résztvevők egészségét, testi épségét sértő, vagy veszélyeztető eseményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A szolgáltatást igénybe vevők tudomásul veszik, hogy a Játékban történő részvétel csak olyan személyek részére ajánlott, akik képesek egy legalább 5 km-es gyalogtúra megtételére.
6.12. A Játékban alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt, a Játék alatt ilyen szert fogyasztó személy(eke)t pedig a Szolgáltató jogosult a Játékból kizárni, azaz vele / velük szemben a Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítését azonnali hatállyal megtagadni.
6.13. A Felek tudomásul veszik, hogy a résztvevők által választott tempótól és a résztvevők feladatmegoldó képességétől függően a Játék időtartama 1,5-2 óra, ide nem értve a Játék elején történő adminisztráció, kezdőpontra való eljutás és szabályismertetés, valamint a Játék végén történő, találkozási pontra visszajutás, eredményhirdetés időtartamait, amelyek egyenként körülbelül 30-30 percet vesznek igénybe.
7. ADATVÉDELEM
7.1. A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. A szolgáltatást igénybe vevők adatainak kezelésekor a Szolgáltató a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartja szem előtt. A Szolgáltató részletes és mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója a Weboldal https://obskurus.hu/adatkezeles menüpontja alatt érhető el.
8. SZERZŐI, ÉS SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
8.1. A Weboldalon elhelyezett, valamint a szolgáltatás teljesítése keretében a Szolgáltató által kiadott anyagok, kiadványok, prezentációk, szoftverek, okoseszközre telepíthető alkalmazások és azok minden egyes összetevője, különös tekintettel a játékszabályokra (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esnek, amelynek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A jelen pontban foglaltakra tekintettel a Szellemi alkotások másolása, átadása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, szolgáltatásnyújtáshoz való felhasználása vagy egyéb, a jelen általános szerződési feltételekben foglaltaktól célra való felhasználása tilos, és az ilyen felhasználás ellen a Szolgáltató valamennyi rendelkezésre álló jogi eszközzel fellép.
8.2. A szolgáltatást igénybe vevők a jelen ÁSZF 1/A. illetve 1/B. számú mellékletét képező részvételi nyilatkozatok közül a megfelelő kitöltésével kötelesek nyilatkozni arról, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy róluk a Játék időtartama alatt a Szolgáltató hang-, és képfelvételt készítsen, és ennek megfelelően a szolgáltatást igénybe vevők arcát, megjelenését, megnyilvánulásait rögzítse, és közölje, azzal, hogy a szolgáltatást igénybe vevők személye kizárólag kifejezett beleegyezésükkel nevesíthető.
8.3. A fentiek szerinti megjelenítéseken a Szolgáltató a hozzájárulást megadó szolgáltatást igénybe vevők tekintetében kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató a hozzájárulást megadó szolgáltatást igénybe vevők relációjában kizárólag a Szolgáltató, és a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás népszerűsítését célzó ún. promóciós tevékenység keretében, annak céljára jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére, és forgalmazására anélkül, hogy a szolgáltatást igénybe vevők részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a szolgáltatást igénybe vevők nem jogosultak igényt, vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben.
8.4. A megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződés teljesítését követően a Szolgáltató a megrendelőt referenciái között a Weboldalon, valamint esetleges egyéb, a Szolgáltató népszerűsítését célzó felületen megnevezze.
9. PANASZKEZELÉS
9.1. A szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen panasza merül fel, úgy abban az esetben a Szolgáltató köteles kivizsgálni az ezzel kapcsolatosan közölt panaszt. Jelen fejezet alkalmazásában panasznak minősül minden olyan bejelentés, amelyben a szolgáltatást igénybe vevő állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben, vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, vagy a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak.
9.2. A szolgáltatást igénybe vevő a jelen fejezet szerinti panaszát írásban, a 2.3. pontban megadott elérhetőségeken közölheti a Szolgáltatóval. Az írásbeli (levél, e-mail) panaszbejelentés esetén a bejelentőt azonosítási kötelezettség terheli, melynek keretében köteles a személyazonosságát, és ügyféli minőségét a Szolgáltató előtt megfelelően igazolni. A jelen pont szerinti írásbeli panaszok Szolgáltató általi befogadásának csak a jelen pontban foglaltak szerinti ügyfél-azonosítást követően van helye.
9.3. A panasznak tartalmaznia kell a jog-, vagy érdeksérelem pontos leírását (magatartás, tevékenység, vagy mulasztás megjelölése), a panaszos ügyfél-azonosításra alkalmas adatait és elérhetőségeit. Ezek bármelyike hiányában a Szolgáltatónak nem áll módjában a panaszt teljes körűen kivizsgálni.
9.4. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezést követő harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni, és intézkedni annak panaszossal való közlése iránt.
9.5. Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a panaszos a válasz kézhezvételétől, vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében felsorolt, a panaszos lakóhelye / székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve békéltető testülethez fordulhat.
9.6. Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a panaszos jogosult bírósághoz fordulni.
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10.1. A Felek kötelesek fokozottan együttműködni a jelen ÁSZF-ben foglalt célok elérése érdekében, amelynek keretében kötelesek tájékoztatni egymást minden, a szolgáltatás teljesítését érintő, jelen ÁSZF-ben külön nem rögzített, de a szolgáltatással, valamint a Felekkel kapcsolatos lényeges információról.
10.2. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Weboldal használata feltételezi a megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
10.3. A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.
Mellékletek:

1/A.   
1/B.   
2.       
3.